Ćwiczenia i test obsługi programu do kosztorysowania NORMA
kierunek Budownictwo

linia


powrót do głównej strony

I. Katalogi (praca w oknie po otwarciu katalogów):
 1. Jak wyświetlić wszystkie katalogi a jak tylko grupę "ulubione"?
 2. Jak dodać/usunąć katalog z grupy ulubione?
 3. Wyświetl/zamknij okno drzewa katalogowego
 4. Włącz/wyłącz opis katalogu (działu)
 5. Wyświetl wszystkie występujące nakłady rzeczowe we wskazanym katalogu (np. KNR 2-02)
 6. Wyświetl tylko wszystkie występujące nakłady rzeczowe z grupy Materiały we wskazanym katalogu (np. KNR 2-01)
 7. Wyświetl wszystkie występujące nakłady rzeczowe we wskazanej pozycji katalogowej
 8. Do czego służy okno "znajdź" na pasku z ikonami?
 9. Czy można wyszukiwać słowa kluczowe w opisach do katalogów?
 10. Rozpoznaj opcje wyszukiwania. Czy funkcja ta służy tylko do wyszukiwania w katalogach?
 11. Jak przeszukać tylko określoną grupę katalogów (np. KNR 2-01 i KNR 2-02) bez modyfikacji grupy "ulubione"?
 12. Wstaw do kosztorysu pozycję z KNR 2-02 poz. 0404 "Więźba dachowa o układzie jętkowym ze ścianką kolankową pod pokrycie dachówką karpiówką podwójnie" o rozpiętości dokładnie 10 m
 13. Wstaw do kosztorysu pozycję, której nie ma w żadnym katalogu np. "Pastowanie podłogi" z nakładem robocizny 1 godz. na 5 m2 i kosztem materiałów - pasty do podłogi 25 zł na 10 m2 z zużyciem 0,01 kg /m2
 14. Jak włączyć/wyłączyć wyświetlanie tablicy z modyfikacjami pozycji, która może się ukazać przed wstawieniem pozycji do kosztorysu? Przetestuj np. na pozycji KNR 2-01 0501-02 "Ręczne zasypywanie wykopów..."
 15. Wyświetl opis robót wchodzących w zakres nakładów na wskazanej pozycji katalogowej lub kosztorysowej.

II. Praca z kosztorysem - działy i pozycje:
 1. Stwórz trzy nowe działy (roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty murowe). Wstaw w nich odpowiednie kody CPV
 2. Wstaw do każdego działu po dwie-trzy dowolne pozycje zgodnie z nazwą działu
 3. Wstaw dowolną nową pozycję używając zielonej ikony KNR. W którym miejscu kosztorysu została wstawiona nowa pozycja?
 4. Wstaw inną nową pozycję dokładnie na koniec działu drugiego
 5. Wewnątrz działu 2 utwórz dwa nowe działy (np. roboty ziemne ręczne i roboty ziemne mechaniczne)
 6. Przesuń pozycje kosztorysu w dziale 2 tak aby każdy utworzony wewnętrzny dział miał chociaż jedną pozycję
 7. Skopiuj dział 3 na koniec kosztorysu i nadaj mu nową nazwę
 8. W skopiowanym dziale znajdź w opisie dowolnej pozycji słowo i zamień je w całym kosztorysie na inne (np. zagęszczanie na ubijanie)
 9. Zamień kolejność działów trzeciego i czwartego (z cała zawartością)
 10. Wybierz dowolną szczegółową pozycję kosztorysu. Zmień wartości wszystkich nakładów w niej występujących. Przywróć wartości nakładów zgodnie z wartościami z katalogów (poprzez wyszukanie ich w katalogach a nie przez ręczne przypisanie wartości)
 11. Zmodyfikuj opis pozycji, dodaj nowy fragment opisu w nowym wierszu
 12. Wymnóż normę nakładów materiałów przez 1,2 w jednym wybranym dziale kosztorysu.
 13. Otwórz nowy kosztorys inwestorski. Wstaw jeden dział i kilka pozycji. Porównaj stosowany sposób zapisu pozycji z kosztorysem ofertowy

III. Przedmiar:
 1. W wybranej pozycji kosztorysu wstaw dodatkowy wiersz przedmiaru z określoną wartością w postaci wzoru (z użyciem operatorów dodawania, mnożenia, potęgowania)
 2. Poniżej wzoru wstaw wiersz z komentarzem do wzoru np. o jednostkach
 3. Czy można umieścić komentarz w tym samym wierszu co wartość liczbowa przedmiaru?
 4. Zdefiniuj stałą globalną np. kubatura o wartości 1500
 5. Wstaw nowy wiersz obmiaru z wykorzystaniem wzoru i zdefiniowanej stałej
 6. Zaznacz wstawiony wiersz ze wzorem jako nieaktywny. Sprawdź, czy zmieniła się wartość obmiaru w pozycji
 7. Przywróć aktywność wiersza ze wzorem
 8. Zdefiniuj stałą lokalną. Wykorzystaj ją w obmiarze pozycji. Czym różni się stała lokalna od globalnej?
 9. Zbuduj w pozycji przedmiar zawierający sumy częściowe (np. powierzchnia skarp 1200, powierzchnia korony 400). Sposób obliczenia np. powierzchni skarp pokaż w wierszu obliczeń pomocniczych
 10. W wybranej pozycji kosztorysu wstaw wiersz przedmiaru z określoną wartością w postaci wzoru (z użyciem funkcji np. tg, sin, ln, itp)
 11. Wstaw trzy dowolne pozycje kosztorysy z taką samą jednostką przedmiaru (np. metry). Wstaw dowolną wartość przedmiaru w pierwszej pozycji. W pozycji drugiej i trzeciej odwołaj się do obmiaru z pozycji pierwszej (tzn. zmiana obmiaru w poz. 1 spowoduje automatyczną zmianę w poz. 2 i 3)
 12. Zmień sposób numerowania pozycji kosztorysu z kolejnego na numerowanie działami. Wykonaj poprzednią operację przy nowym sposobie numerowania pozycji
 13. W poz. 3 użyj odwołania do wcześniej zdefiniowanego obliczenia pomocniczego
 14. Zdefiniuj własną funkcję na obliczenie powierzchni trapezu (przekroju wału) i ją zapisz w definicjach wzorów. Wstaw obmiar wykorzystując zdefiniowaną funkcję

IV. Praca z cennikami:
 1. Sprawdź, jakie cenniki są zainstalowane w programie Norma
 2. Podłącz jeden cennik do kosztorysu. Uzupełnij ceny w kosztorysie
 3. Wyświetl zawartość aktualnego cennika
 4. Posortuj w cenniku ceny wg nazwy towaru
 5. Wyświetl w cenniku ceny samego sprzętu
 6. Podłącz dodatkowy cennik do kosztorysu. Czy kolejność podłączonych cenników ma znaczenie. Jak ją można zmienić
 7. Odłącz od kosztorysu wszystkie aktualnie podłączone cenniki. Co się stanie z cenami w kosztorysie?
 8. Zainstaluj nowy cennik z plików dostępnych na twardym dysku
 9. Podłącz do kosztorysu ten cennik jako nowy, jedyny. Zaktualizuj wszystkie ceny wg nowo podłączonego cennika. Jak można zaktualizować tylko ceny zerowe?
 10. Wymnóż ceny całego sprzętu w całym kosztorysie przez 1.2
 11. Skopiuj wybraną pozycję kosztorysu. Czy można zmienić cenę jednego, tego samego RMS-a (materiału, sprzętu, robocizny) tylko w jednej pozycji, tak aby były dwie pozycje z tym samym RMS-em o różnych cenach?
 12. Jak można wymnożyć np. ceny materiałów w wybranej dowolnie grupie materiałów?
 13. Znajdź i porównaj cenę cementu portlandzkiego 350 w różnych cennikach zainstalowanych w programie Norma
 14. Zablokuj pobieranie cen z cennika bez jego kasowania. Wstaw nową pozycję do kosztorysu
 15. Usuń wszystkie ceny w kosztorysie
 16. Przywróć wszystkie ceny w kosztorysie.
 17. Zapisz kosztorys pod inną nazwą. Skasuj wszystkie ceny. Odłącz wszystkie cenniki. Wczytaj skasowane ceny wykorzystując jako ich źródło zapisany wcześniej kosztorys a nie cennik
 18. Sprawdź, czy wszystkie nakłady w kosztorysie mają określoną cenę
 19. Jak można usunąć cennik z programu Norma?
 20. Zdefiniuj koszt robocizny w całym kosztorysie 12 zł/h
 21. Zdefiniuj dwie grupy materiałów (np. hurtownia 1 i hurtownia 2), ustaw rabat 10% na materiały z hurtowni nr 2.
 22. Zdefiniuj koszt robocizny w tylko w jednym wybranym dziale 10 zł/h
 23. Gdzie najłatwiej odczytać całkowitą wartość kosztorysu?
 24. Jak w całym wybranym dziale można pominąć naliczanie kosztów materiałów?
 25. Do kosztorysu dodaj pozycję wg wyceny indywidualnej, obejmującą wytyczenie miejsca wykonania robót o wartości 4200 zł brutto (pozycję wstaw jako uproszczoną).


V. Narzuty:
 1. Zdefiniuj sposób liczenia narzutów w kosztorysie jak dla zamówień publicznych
 2. Dodaj narzut dla całego kosztorysu np. za utrudnione warunki pracy w kwocie 20000 zł. Sprawdź, wykonaj to w taki sposób aby wartość kosztorysowa uległa zmianie.
 3. Dodaj narzut dla całego kosztorysu np. za pracę na wydłużonej zmianie w ilości 20% kosztów robocizny. Sprawdź, czy cena kosztorysowa uległa zmianie
 4. Zmień stawkę narzutu kosztów pośrednich w całym kosztorysie na 65%
 5. Zmień stawkę narzutu kosztów pośrednich w jednym dziale na 75%
 6. Zmień stawkę zysku w jednej pozycji na 18%
 7. Wyświetl pozycje kosztorysu, które mają zdefiniowane indywidualne stawki narzutu
 8. Dodaj narzut dla jednego działu np. za zły stan dróg technologicznych w kwocie 30000 zł. Sprawdź, czy cena kosztorysowa uległa zmianie
 9. Zapisz aktualne ustawienia narzutów jako domyślne z nową nazwą np. narzuty1
 10. Otwórz nowy kosztorys. Wczytaj jako domyślne narzuty narzuty1
 11. Wyświetl wartości narzutów w poszczególnych działach i całym kosztorysie
 12. Zdefiniuj narzut koszty zakupu dla całego kosztorysu na poziomie 3%
 13. Ustaw aby koszty zakupu materiałów dopisywane było do kosztów materiału.


VI. Praca z kosztorysem - układ i sposób wyświetlania:
 1. Zmień kolejność kolumn w kosztorysie
 2. Zmień kolor aktywnej pozycji kosztorysu na żółty
 3. Sprawdź, jaka jest aktualna ścieżka zapisu kosztorysu. Jak ją zmienić?
 4. Wyświetl tylko działy kosztorysu
 5. Wyświetl listę cen wszystkich występujących w kosztorysie nakładów
 6. Wyświetl wszystkie wykazane w kosztorysie materiały. Zrób to samo tylko dla jednego działu
 7. Dla wskazanego rodzaju materiału wyświetl listę pozycji kosztorysu w których on występuje
 8. Wyświetl wszystkie rodzaje sprzętu w całym kosztorysie (jednym dziale).
 9. Wyświetl tylko naklady, dla których cena w kosztorysie jest równa 0
 10. Zmień sposób numerowania pozycji kosztorysu na numerowanie działami (np. w dziale drugim 2.1 , 2.2, itp.)
 11. Zapisz nazwę kosztorysowanego obiektu na stronie tytułowej
 12. Wyświetl ile % stanowi robocizna w całym kosztorysie
 13. Wyświetl tablicę elementów scalonych
 14. Włącz/wyłącz okno ze strukturą kosztorysu (działy, pozycje z lewej strony ekranu)
 15. Wyświetl formularz kalkulacji zawierający zestawienie założeń (opcji) wg których był liczony kosztorys
 16. Wyświetl w podsumowaniu każdej pozycji jej wartość z narzutami


VII. Praca z kosztorysem - edycja i modyfikacje:
 1. Ustaw automatyczny zapis kosztorysu co 1 minuTĘ z zachowaniem poprzedniej wersji w pliku z rozszerzeniem *.BAK
 2. Zmień typ otwartego kosztorysu z inwestorskiego na ofertowy ( i odwrotnie)
 3. Ustaw, aby w kosztorysie rozróżniać zawody poszczególnych robotników i móc uwzględniać dla nich różne stawki
 4. Zdefiniuj kilka stawek robocizny dla różnych zawodów. Dla wybranych pozycji zastąp jedną robociznę inną (np. zbrojarza zastąp murarzem)
 5. Przywróć jedną stawkę dla wszystkich zawodów ze stawką średnioważoną z wszystkich łączonych
 6. Zmień walutę w której wykonany jest kosztorys na euro z kursem 3.5 zł za 1 euro. Jaka jest wartość kosztorysu? Powróć do złotówek
 7. Wybierz dowolną szczegółową pozycję kosztorysu. Zmień jej typ ze szczegółowej na uproszczoną. Przeanalizuj jej nowy zapis. Powróć do typu szczegółowego tej pozycji
 8. Wybierz dowolną szczegółową pozycję kosztorysu. Skopiuj ją jako nową zaraz poniżej. W skopiowanej pozycji usuń jeden wybrany RMS np. jakiś materiał czy sprzęt. Połącz te dwie pozycję w jedną. Przeanalizuj występujące nakłady i obmiar. Co będzie, jeśli pozycje będą miały różny obmiar?
 9. W dowolnej pozycji dodaj nowy RMS (np. sprzęt - betoniarka). Dodawany sprzęt znajdź w bazie RMS
 10. Ustaw pobieranie cen z cenników na wartości minimalne
 11. Wstaw dla konkretnej, jednej pozycji kosztorysu współczynnik nakładów na materiały 1.5
 12. Wybierz pozycję zawierającą pracę sprzętu. Wstaw dla tej pozycji koszt transportu tego sprzętu na zadaną odległość. Dopisz koszty transportu w pozycji w której występuje sprzęt lub jako oddzielną pozycję
 13. Ukryj szczegółowe nakłady rzeczowe dowolnej pozycji, tak aby wyświetlać tylko wartości sumaryczne
 14. Dla wybranego materiału zdefiniuj, że w całości jest on dostarczony przez inwestora. Jak ta opcja wpływa na wartość kosztorysu?


VIII. Warianty:
 1. Wybierz dowolną pozycję z udziałem sprzętu. Dodaj w niej dodatkowy RMS będący zbliżoną maszyną do już występującej Stwórz możliwość wyboru wariantu w zdefiniowanej powyżej pozycji, aby można było wybrać tylko jedną z dwóch podobnych maszyn
 2. W dowolnym dziale stwórz warianty, które będą polegały na wyborze tylko jednej z trzech pozycji występujących w tym dziale
 3. Zdefiniuj, aby jedna pozycja wariantu była zawsze aktywna
 4. Zmień, aby w tym wariancie do wyboru były tylko dwie pozycje a nie trzy
 5. Stwórz warianty na poziomie działów tak, aby w kosztorysie był aktywny tylko jeden wskazany dział
 6. Sprawdź, jak zmienia się wartość kosztorysu w zależności od tego, który wariant jest aktywny
 7. Tworzymy kosztorys gdzie podstawowy obmiar tworzy pewna powierzchnia (wchodzi w skład obmiaru kilku różnych pozycji). Jak można stworzyć kosztorys, aby można było porównywać różne warianty kosztorysu w zależności od zmieniającej się wartości powierzchni


IX. Edycja katalogów:
 1. W grupie "Katalogi własne" utwórz nowy, pusty katalog o nazwie swojego imienia i numerze 01
 2. W opisie stworzonego katalogu napisz kto i kiedy go stworzył
 3. W utworzonym katalogu utwórz nowy rozdział pt ""Sprzątanie""
 4. W rozdziale ""Sprzątanie"" zaimportuj z kosztorysu utworzoną wcześniej nową pozycję katalogową "Pastowanie podłogi"
 5. Zmodyfikuj w katalogu pozycję Pastowanie podłogi zwiększając nakład robocizny o 50%
 6. Dodaj do nakładów używanych w katalogu "Sprzątanie" np. robociznę "Pomocnicy" poprzez import tej pozycji z ogólnego katalogu RMS
 7. Stwórz w katalogu nową pozycję np. ""Sprzątanie po froterowaniu"" z nakładem na robociznę ""Pomocnicy"" np. 1 godz. na 10 m2
 8. Wstaw do kosztorysu stworzoną pozycję "Sprzątanie po froterowaniu" z obmiarem 100m2. Sprawdź, czy obliczone nakłady robocizny dla tej pozycji wynosi 10 r-g
 9. Skopiuj do grypy Katalogi własne katalog KNR 2-02 (ze zmienioną nazwą)
 10. W skopiowanym katalogu w pozycji 0101-01 "fundamenty z cegieł" zmień nakład "robotnicy gr1" z 3.35 rg na 4.35 rg. Wstaw zmodyfikowaną pozycję do kosztorysu. Sprawdź, czy wstawiona pozycja zawiera zmodyfikowaną wartość nakładu
 11. W tej samej pozycji katalogowej 0101-01 dodaj nowy nakład "cegła kratówka pojedyncza" z normą 100 szt na m3. Wstaw zmodyfikowaną pozycję do kosztorysu. Sprawdź, czy wstawiona pozycja zawiera zmodyfikowaną wartość nakładu
 12. W tej samej pozycji katalogowej 0101-01 usuń nowy nakład "cegła kratówka pojedyncza"
 13. W utworzonym katalogu własnym w rozdziale "Sprzątanie" zmień wartość współczynnika normy materiałowej na 1.5. Wstaw do kosztorysu pozycję z tego rozdziału. Sprawdź, czy wstawiona pozycja zawiera zmodyfikowaną wartość nakładu na materiały i o ile


X. Edycja cenników:
Mając utworzony dowolny kosztorys z kilkoma pozycjami wykonaj
 1. Stwórz nową bazę cenową np. Baza1
 2. Skopiuj do nowej bazy Baza1 wybrany cennik z bazy istniejącej wcześniej
 3. Stwórz w nowej bazie Baza1 nowy pusty cennik np. Cennik1
 4. W pustym cenniku Cennik1 dopisz jedną pozycję dla wybranego z bazy RMS nakładu z ceną definiowaną z klawiatury
 5. Znajdź w kosztorysie nakład bez przypisanej ceny pobranej z cennika. Określ jego cenę z klawiatury. Dopisz zadeklarowaną cenę do cennika Cennik1 Wyświetl cennik i sprawdź, czy nakład z ceną zostały dopisane do tego cennika
 6. Zaktualizuj cennik Cennik1 zapisując w nim wszystkie ceny RMS jakie występują w aktualnie otwartym kosztorysie. Wyświetl cennik i sprawdź, czy nakład z ceną zostały dopisane do tego cennika
 7. Zmień w cenniku Cennik1 dwie ceny nakładów występujących w bieżącym kosztorysie
 8. Zaktualizuj ceny nakładów w bieżącym kosztorysie wykorzystując cennik Cennik1. Sprawdź, czy zostały zaktualizowane ceny ostatnio zmodyfikowanych nakładów
 9. Dopisz do cennika Cennik1 wszystkie RMS-y występujące w aktualnej bazie RMS (z zerowymi cenami)


XI. Wydruki:
Mając utworzony dowolny kosztorys z kilkoma pozycjami wykonaj
 1. Zdefiniuj zestaw wydruków : stronę tytułową, przedmiar, kosztorys zestawienie sprzętu i materiałów.
 2. W opcjach wydruku programu dla wydruku kosztorysu należy ustawić aby nie drukowano podsumowań kosztorysu pod każdym działałem.
 3. Ustaw w wydruku kosztorysu i przedmiaru aby były drukowane bez rozdzielania działów od nowej strony.
 4. Na stronie tytułowej ustaw wydruk narzutów wraz z kosztami zakupu i wartością robocizny.
 5. Ustaw kolejność wydruków: strona tytułowa, przedmiar, kosztorys, tabela elementów scalonych
 6. Do wszystkich wydruków przypisz nagłówek; BUDOWNICTWO


XII. Ćwiczenia dodatkowe:
W celu ugruntowania przerobionego materiału wykonaj zamieszczone zadania


XIII. Przykładowy kosztorys:
Sporządź przykładowy kosztorys dla odcinka nasypu ziemnego. Uwzględnij przykładowe założenia:

A. Roboty przygotowawcze
tyczenie trasy wału
karczowanie i ścinanie drzew o różnych średnicach
wywóż dłużyc, karpiny i gałęzi
oczyszczenie terenu i przygotowanie podłoża

B. Roboty ziemne
odspojenie i transport gruntu wybranymi środkami transportu (samochody, zgarniarki, spycharki, ładowarki)
formowanie i zagęszczanie nasypu
plantowanie korony i skarp nasypu

C. Roboty umocnieniowe
Pozyskanie i transport darniny
Darniowanie fragmentu skarp
Humusowanie i obsiew skarp
Sporządzając kosztorys przyjmij przykładowe wartości kubatury, powierzchni, odległości transportu itp.

XIV. Na podstawie sporządzonego kosztorysu wykonaj następujące przykładowe operacje:
 1. Gdzie na dysku jest zainstalowany opis programu Norma (oprócz helpy)?
 2. Otwórz nowy kosztorys. Czy można zmienić układ kolumn w widoku kosztorysu
 3. Stwórz grupę katalogów (ulubione), w której będzie tylko katalog KNR2-01. Otwórz katalogi tak, aby wyświetlił się tylko ten jeden katalog
 4. Ustaw zakładkę na rozdziale Roboty przygotowawcze katalogu KNR2-01
 5. Wstaw nowy dział na koniec (początek) kosztorysu
 6. Wstaw kilka nowych dowolnych pozycji
 7. Utwórz nowy dział z kilku kolejnych istniejących pozycji
 8. Przenieś wybraną pozycje z jednego działu do innego, usuń wybraną pozycję
 9. Zmień cenę wybranego materiału w kosztorysie. Czy ta zmiana spowoduje zmianę ceny tego materiału w cenniku?
 10. Wyświetl (zamknij) okno struktury kosztorysu (drzewa elementów)
 11. Jaka jest aktualna cena (wartość) kosztorysowa całego kosztorysu? Gdzie ją można odczytać w dowolnym momencie bez zmiany widoku bieżącego ekranu?
 12. Przypisz nową stawkę robocizny dla całego kosztorysu. Czy można zmienić cenę robocizny tylko w jednej pozycji?
 13. Ustaw pobieranie cen z cenników na wartości maksymalne
 14. Ustaw, aby część dziesiętna liczby oddzielana była przecinkiem (kropką)
 15. Ustaw numerowanie pozycji kosztorysu działami
 16. Zmień w kosztorysie aktualny cennik materiałów na inny, zainstalowany na dysku. Czy zmiana ta powoduje przeliczenie kosztorysu wg nowych cen?
 17. Przelicz wartość kosztorysu wg nowego cennika
 18. Wyświetl widok przedmiaru
 19. Ustaw poziom narzutów na zakup materiałów na poziomie 20%
 20. Ustaw sposób wyświetlania pozycji kosztorysu tak, aby wartości narzutów były widoczne przy każdej pozycji
 21. Zmień cenę jednej maszyny w jednej tylko pozycji
 22. Czy można tworzyć kosztorys bez zdefiniowanych cen. Jakie są tego konsekwencje?
 23. Czy można mieć przypisane w różnych pozycjach kosztorysu różne ceny tego samego materiału (sprzętu)?
 24. Ile aktualnie wersji kosztorysu (kopi zapasowych) jest zapisywanych na dysku?
 25. Wyświetl ceny wszystkich używanych w kosztorysie materiałów. Wyświetl ceny tych materiałów tylko z jednego wybranego działu
 26. Zastąp dla wskazanego nakładu jego cenę ceną innego podobnego nakładu (np. koparki o innej pojemności łyżki)
 27. Wyświetl listę działów w kosztorysie
 28. Ile wynoszą koszty pracy sprzętu we wskazanym dziale? Jaki stanowi to procent kosztów całego kosztorysu?
 29. Dodaj do wybranego cennika materiałów nowy materiał i zdefiniuj jego cenę (jeśli pozwolą na to posiadane uprawnienia w sieci)
 30. Usuń z cennika nowo zdefiniowany materiał (jeśli pozwolą na to posiadane uprawnienia w sieci)
 31. Poszukaj w cennikach wybranego materiału (czy jest zdefiniowany i z jaką ceną). Podaj informacje o jego dostawcy
 32. Wywołaj opis założeń ogólnych do wskazanego rozdziału KNR
 33. Wywołaj opis założeń ogólnych i uwag do wskazanej tablicy KNR
 34. Gdzie konfiguruje się opcje wydruku? Czego dotyczą poszczególne opcje?
 35. Zmodyfikuj opis strony tytułowej kosztorysu
 36. Ile wynosi wartość kosztów pośrednich w wybranym dziale i całym kosztorysie
 37. Dodaj narzut 25% od kosztów robocizny dla jednej wybranej pozycji kosztorysu
 38. Dodaj użycie jednego dodatkowego materiału do wybranej pozycji kosztorysu
 39. Zmień wielkość obmiaru dla wybranej pozycji kosztorysu
 40. Jak aktualnie w kosztorysie naliczane są koszty pośrednie? Jak zmienić stawkę procentową?
 41. Dodaj do kosztorysu dodatek w wysokości 5000 zł. za zastosowanie nowatorskiej technologii
 42. Wstaw nowy rozdział kosztorysu na sam początek i zatytułuj go Roboty fundamentowe
 43. Wstaw do kosztorysu nową pozycję, której nie ma w katalogach
 44. Odszukaj w katalogach pozycje dotyczącą wylotów drenarskich (poprzez wyszukiwarkę). W jakim katalogu i w jakim rozdziale znaleziono poszukiwaną pozycję?
 45. Jak uwzględnić dodatek za  transport darniny powyżej 0.5 km (np. na 2.5 km)?
 46. Wstaw nową pozycję kosztorysową pomiędzy dwie już istniejące
 47. Ile wynosi koszt całkowity wskazanej pozycji kosztorysowej (z narzutami i bez)?
 48. Wstaw w obmiarze wskazanej pozycji obliczenie: pierwiastek z iloczynu 170 i sinusa 30 stopni
 49. Przenieś wskazaną pozycję kosztorysową o dwie pozycje dalej
 50. Zaznacz trzy wybrane pozycje kosztorysu ( nie kolejne) i je usuń
 51. Wyświetl listę materiałów z cenami równymi zeru
 52. Rozszerz listę używanych w programie jednostek o metry przestrzenne (skrót mp)
 53. Ustaw automatyczne zapisywanie kosztorysu co 15 minut
 54. Sprawdź kosztorys, czy występują zerowe obmiary w pozycjach całego kosztorysu
 55. Wyświetl pozycje kosztorysowe zawierające pracę wybranej maszyny (np. zgarniarkę) czy wymagających wybranego materiału (np. darniny)
 56. Wyświetl zestawienie użytych w kosztorysie materiałów
 57. Stwórz dział, w którym nie będą naliczane koszty materiałów (przez zastosowanie mnożnika równego zero)
 58. Jaki jest udział procentowy w cenie (wartości) kosztorysowej robocizny?
 59. Wyświetl listę cen pracy różnych koparek jednonaczyniowych
 60. Ustaw konfigurację tak, aby robocizna była naliczana oddzielnie dla każdego zawodu
 61. Jak ograniczyć działanie wyszukiwarki w katalogach tylko do wybranej grupy katalogów (np. KNR 2-01 i KSNR 2-01)
 62. Jaka jest masa jednostkowa ciasta wapiennego?

do góry     powrót do głównej strony